Siêu dữ liệu (Metadata) là gì? Tổng quan về siêu dữ liệu trong giao dịch blockchain

20/11/2023 10:50
0
Artboard-12 13.1K

Siêu dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong blockchain, cung cấp thêm dữ liệu đi kèm, ngoài thông tin chung được tạo bởi blockchain.

Siêu dữ liệu (Metadata) là gì?

Metadata là một loại dữ liệu dùng để mô tả và cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu chính. Điều này bao gồm các thông tin sau:

 • Cấu trúc của dữ liệu: Metadata cung cấp thông tin về cấu trúc của dữ liệu, bao gồm loại dữ liệu (ví dụ: văn bản, hình ảnh, video), các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu của từng trường, và cách mối quan hệ giữa các trường (nếu có). Điều này giúp người sử dụng hiểu cách dữ liệu được tổ chức và lưu trữ.

 • Thuật toán sử dụng để tổng hợp dữ liệu: Metadata cung cấp thông tin về các thuật toán hoặc phương pháp được sử dụng để tổng hợp hoặc xử lý dữ liệu gốc để tạo ra dữ liệu cuối cùng. Điều này giúp người sử dụng hiểu quá trình biến đổi dữ liệu từ nguyên liệu ban đầu.

 • Ánh xạ xác định sự tương ứng dữ liệu: Metadata cung cấp thông tin về cách dữ liệu được ánh xạ hoặc liên kết từ môi trường tác nghiệp (hoặc nguồn gốc) sang kho dữ liệu. Điều này giúp người sử dụng biết cách dữ liệu được thu thập, lưu trữ và duyệt qua các hệ thống.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể và loại dữ liệu, Metadata có thể có các phần thông tin khác nhau để đáp ứng nhu cầu cụ thể. Metadata đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, tìm kiếm và sử dụng dữ liệu hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy của dữ liệu trong hệ thống thông tin.

Siêu dữ liệu (Metadata) trong các giao dịch blockchain

Siêu dữ liệu trong giao dịch blockchain là thông tin bổ sung hoặc dữ liệu mà người dùng có thể thêm vào giao dịch tiền điện tử. Mặc dù blockchain chủ yếu được sử dụng để ghi lại và xác thực việc chuyển đổi tài sản kỹ thuật số, nhưng siêu dữ liệu cho phép người dùng cung cấp thông tin hoặc ngữ cảnh bổ sung cho giao dịch của họ.

Có hai loại chính của siêu dữ liệu trong giao dịch blockchain:

 • Siêu dữ liệu onchain: Đây là loại siêu dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên blockchain và trở thành một phần của dữ liệu giao dịch. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào blockchain đều có thể xem thấy siêu dữ liệu này. Nó có thể chứa thông tin như nhãn giao dịch, ghi chú, thông tin về hợp đồng hoặc tài liệu khác.

 • Siêu dữ liệu offchain: Loại siêu dữ liệu này được tham chiếu trong giao dịch nhưng không được lưu trữ trực tiếp trên blockchain. Thay vào đó, nó có thể bao gồm các liên kết đến nội dung khác, chẳng hạn như tệp, tài liệu hoặc URL web, để cung cấp thêm thông tin chi tiết về giao dịch. Siêu dữ liệu offchain là một công cụ mà người dùng có thể sử dụng để giảm bớt lượng thông tin không cần thiết trên blockchain và duyệt các thông tin liên quan đến giao dịch ngoài blockchain.

Cách lưu trữ siêu dữ liệu onchain và offchain

Siêu dữ liệu onchain là một phần không thể thiếu trong cấu trúc dữ liệu của blockchain. Nó bao gồm các thông tin như chi tiết giao dịch, mã hợp đồng thông minh và các thuộc tính của token, và được lưu trữ và sao chép vĩnh viễn trên tất cả các node trong mạng blockchain. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên blockchain và cho phép mọi người kiểm tra thông tin giao dịch một cách đáng tin cậy. Ví dụ, khi bạn gửi tiền điện tử từ một địa chỉ đến địa chỉ khác, thông tin như người gửi, người nhận, số tiền và ngày giao dịch được lưu trữ dưới dạng siêu dữ liệu onchain.

Hơn nữa, khi nói đến hợp đồng thông minh, mã của hợp đồng và dữ liệu liên quan được lưu giữ trên blockchain, chính xác là siêu dữ liệu onchain. Điều này bao gồm các thông tin về chức năng, trạng thái và dữ liệu liên quan của hợp đồng. Mỗi khối trong blockchain chứa các tiêu đề cung cấp các siêu dữ liệu cụ thể có thể được sử dụng để xác minh thông tin, như dấu thời gian khối, số khối và ID giao dịch.

Tuy nhiên, siêu dữ liệu offchain là dữ liệu được tham chiếu trong giao dịch nhưng không lưu trữ trực tiếp trên blockchain. Thay vào đó, nó được tham chiếu bằng cách sử dụng hàm băm hoặc con trỏ mật mã để trỏ đến dữ liệu bên ngoài blockchain. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng trên blockchain và cung cấp tính linh hoạt cho việc lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch ngoài blockchain, ví dụ như các tệp, tài liệu hoặc liên kết web.

Ví dụ về siêu dữ liệu trong giao dịch blockchain

 • Timestamps (Dấu thời gian): Mỗi khối của blockchain đều chứa timestamps hiển thị thời điểm khối được thêm vào chuỗi. Thời gian của giao dịch được ghi lại thông qua siêu dữ liệu này.
 • Transaction details (Chi tiết giao dịch): Địa chỉ người gửi và người nhận, số tiền giao dịch và ID giao dịch riêng biệt là một vài ví dụ về siêu dữ liệu có thể được đưa vào mỗi giao dịch trên blockchain.
 • Smart contract data (Dữ liệu hợp đồng thông minh): Các tham số và dữ liệu đầu vào cần thiết cho hoạt động của hợp đồng có thể được bao gồm trong siêu dữ liệu khi hợp đồng thông minh được thực thi trên blockchain.
 • Digital signatures (Chữ ký số): Để xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch và chứng minh quyền sở hữu, siêu dữ liệu chứa chữ ký số.
 • Phí gas: Trên các blockchain như Ethereum, siêu dữ liệu có thể bao gồm các chi tiết liên quan đến phí gas, quá trình xử lý các giao dịch. Miner và validator cần thông tin này để ưu tiên các giao dịch.
 • InterPlanetary File System links: Các liên kết tới IPFS, một hệ thống lưu trữ tệp phi tập trung, có thể được tìm thấy trong siêu dữ liệu blockchain. Người dùng có thể truy cập dữ liệu trên blockchain bằng cách truy xuất một tham chiếu, thường ở dạng hàm băm, vào tệp IPFS nếu cần. Các tệp lớn, bao gồm hình ảnh, video hoặc tài liệu liên quan đến tài sản onchain như NFT, có thể được lưu trữ bằng phương pháp này.
 • Oracle: Là các dịch vụ bên ngoài cung cấp quyền truy cập hợp đồng thông minh vào dữ liệu trong thế giới thực. Thông tin của những nhà tiên tri này có thể được đưa vào siêu dữ liệu blockchain để thực hiện các hoạt động hợp đồng thông minh.
 • Siêu dữ liệu NFT: NFT thường chứa siêu dữ liệu, chẳng hạn như người tạo, mô tả và các chi tiết khác về tài sản vật lý hoặc kỹ thuật số mà chúng đại diện.

Làm cách nào để thêm siêu dữ liệu vào giao dịch blockchain?

Khi người dùng muốn thêm siêu dữ liệu vào giao dịch blockchain, họ có thể thực hiện điều đó thông qua hợp đồng thông minh. Đây là hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản được xác định trước được mã hóa trong đó.

Ví dụ đưa siêu dữ liệu vào các giao dịch thông qua hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum:

Bước 1: Tạo Hợp Đồng Thông Minh

Trước khi thêm siêu dữ liệu, người dùng cần tạo một hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Hợp đồng này sẽ chứa các điều khoản và quy tắc về cách lưu trữ siêu dữ liệu. Thông thường, siêu dữ liệu sẽ được lưu trữ trong một biến được định nghĩa trong hợp đồng, thường là dưới dạng một chuỗi ký tự.

Bước 2: Tương Tác với Hợp Đồng Thông Minh

Người dùng tương tác với hợp đồng thông minh bằng cách gửi giao dịch đến địa chỉ của hợp đồng. Giao dịch này sẽ chứa siêu dữ liệu mà họ muốn thêm vào giao dịch blockchain. Điều này có thể được thực hiện thông qua các thư viện và công cụ như web3.js, ethers.js hoặc các ứng dụng ví Ethereum.

Bước 3: Xác Minh Siêu Dữ Liệu

Sau khi giao dịch đã được xác nhận và siêu dữ liệu đã được thêm vào blockchain, bất kỳ ai cũng có thể đọc biến chứa siêu dữ liệu trong hợp đồng thông minh. Điều này giúp xác minh tính toàn vẹn của siêu dữ liệu và kiểm tra thông tin liên quan đến giao dịch.

Lưu ý rằng khi thêm siêu dữ liệu vào giao dịch blockchain, người dùng cần xem xét các vấn đề như phí gas (phí giao dịch), bảo mật và quyền riêng tư. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tính bảo mật của giao dịch và siêu dữ liệu của họ trên mạng Ethereum hoặc các blockchain khác.

Những thách thức liên quan đến siêu dữ liệu blockchain

Khả năng mở rộng và chi phí lưu trữ:

Khi blockchain mở rộng và phát triển, có thể xuất hiện các vấn đề liên quan đến hiệu suất và tài nguyên. Điều này bao gồm khối lượng lưu trữ dữ liệu lớn trên blockchain, gây áp lực lên mạng và tăng nguy cơ tập trung quá mức. Để giải quyết vấn đề này, có thể áp dụng các giải pháp layer2 và kỹ thuật phân chia (sharding techniques) để giảm tải bớt dữ liệu khỏi blockchain chính. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và giảm chi phí lưu trữ.

Bảo mật và quyền riêng tư:

Tính minh bạch của blockchain thường xung đột với quyền riêng tư của người dùng. Để giải quyết vấn đề này, việc triển khai và thiết kế blockchain cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, độ tin cậy của các ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh có thể bị đe dọa nếu dữ liệu đầu vào không được kiểm tra kỹ hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại. Việc sử dụng các Oracle (các nguồn dữ liệu bên ngoài) cần được thực hiện một cách cẩn trọng để đảm bảo tính bảo mật và đáng tin cậy của dữ liệu truy xuất từ bên ngoài.

Triển khai chiến lược đa dạng:

Để phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain một cách hiệu quả trong các ngành công nghiệp khác nhau, cần áp dụng một chiến lược đa dạng. Các nhà phát triển có thể khám phá các giải pháp layer2 và kỹ thuật phân chia (sharding techniques) để giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp