Điều khoản và điều kiện của Aliniex

NGÀY HIỆU LỰC: [01/01/2021]

Các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản" hoặc "Thỏa thuận") quy định việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử, bao gồm bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động ("Ứng dụng", cùng với trang web, gọi chung là "Trang web") để truy cập nền tảng, và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua nền tảng (gọi chung là "Nền tảng") do ALINIEX cung cấp ("Công ty", "chúng tôi", "của chúng tôi"). Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa Công ty và bạn, với tư cách là người dùng cá nhân ("bạn", "của bạn" hoặc "Người dùng") cho việc sử dụng cá nhân Ứng dụng và Nền tảng. Bằng cách đăng ký và tải xuống Ứng dụng và sử dụng Nền tảng, bạn xác nhận chấp nhận Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật liên quan của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn phải gỡ cài đặt Ứng dụng ngay lập tức và ngừng sử dụng Ứng dụng và Nền tảng.

Tuyên bố miễn trừ về chứng khoán: Không có tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được cung cấp trên Trang web hoặc Nền tảng sẽ được coi là hoặc được hiểu như một khuyến nghị, xác nhận, đề nghị, lời mời hoặc chào mời để tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào, hoặc giao dịch chứng khoán, tài sản tiền mã hóa hoặc các sản phẩm khác. Bạn hiểu rõ hơn rằng không có nhà cung cấp thông tin nào, bao gồm cả bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào (như được định nghĩa dưới đây) đang tư vấn cá nhân cho bạn về bản chất, giá trị tiềm năng, hoặc sự phù hợp của bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa cụ thể nào, danh mục đầu tư chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa, giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc vấn đề khác, và bất kỳ thông tin nào được cung cấp không được thiết kế riêng cho nhu cầu đầu tư của bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Bạn hiểu rằng một khoản đầu tư vào bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa nào đều chịu một số rủi ro, và các cuộc thảo luận về bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa nào được đăng trên Trang web hoặc Nền tảng có thể không chứa danh sách hoặc mô tả về các yếu tố rủi ro liên quan. Xin lưu ý rằng thị trường thay đổi liên tục, vì vậy bất kỳ thông tin, nội dung, Nội dung của bên thứ ba (như được định nghĩa dưới đây) hoặc tài liệu khác được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web hoặc Nền tảng có thể không đầy đủ hoặc cập nhật, hoặc có thể bị thay thế bởi thông tin mới hơn. Bạn dựa vào những thông tin đó với rủi ro của chính mình.

Không có tư vấn chuyên môn hoặc đầu tư: Trang web và Nền tảng của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp tư vấn về thuế, pháp lý, bảo hiểm hoặc đầu tư, và không có nội dung nào trên Trang web hoặc Nền tảng nên được hiểu là một đề nghị bán, chào mời mua, hoặc khuyến nghị cho bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản tiền mã hóa nào bởi Công ty. Chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm xác định liệu bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán hoặc chiến lược nào, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác, có phù hợp hoặc thích hợp cho bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính và cá nhân của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia thuế về tình hình pháp lý hoặc thuế cụ thể của bạn.

Định nghĩa

1.1 Trừ khi được định nghĩa khác hoặc ngữ cảnh yêu cầu khác, tất cả các thuật ngữ viết hoa sẽ có ý nghĩa được đưa ra trong các Điều khoản này:

 • (a) "Tài khoản" có nghĩa là tài khoản được thiết lập bởi Người dùng đã tải xuống Ứng dụng hoặc truy cập Trang web và đăng ký với Công ty để sử dụng Trang web và Nền tảng.
 • (b) "Ứng dụng" có nghĩa là ứng dụng di động do Công ty cung cấp để truy cập Nền tảng.
 • (c) "Cá nhân được ủy quyền" có nghĩa là bất kỳ người nào được ủy quyền truy cập và sử dụng Trang web (bao gồm cả Ứng dụng) và Nền tảng thay mặt cho Người dùng.
 • (d) "Xác thực sinh trắc học" có nghĩa là chức năng xác thực danh tính sử dụng thông tin sinh trắc học bao gồm vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc bất kỳ dữ liệu sinh trắc học nào khác, như chúng tôi có thể cho phép theo thời gian.
 • (e) "Tài sản số" có nghĩa là Bitcoin, Ether, hoặc các tài sản hoặc tiền tệ tiền mã hóa hoặc kỹ thuật số khác.
 • (f) "Nền tảng kỹ thuật số" đề cập đến các nền tảng phân phối của bên thứ ba nơi các ứng dụng di động hoặc các chương trình phần mềm khác có thể được truy cập hoặc tải xuống, bao gồm nhưng không giới hạn ở Apple App Store và Google Play.
 • (g) "Cơ quan chính phủ" có nghĩa là bất kỳ quốc gia hoặc chính phủ nào hoặc bất kỳ tỉnh hoặc tiểu bang nào hoặc bất kỳ phân khu chính trị nào khác của nó, hoặc bất kỳ thực thể, cơ quan hoặc cơ quan nào thực hiện chức năng hành pháp, lập pháp, tư pháp, quản lý hoặc hành chính của hoặc liên quan đến chính phủ, bao gồm bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan, bộ, hội đồng, ủy ban hoặc công cụ nào hoặc bất kỳ phân khu chính trị nào của nó, bất kỳ tòa án, tòa án hoặc trọng tài nào, và bất kỳ tổ chức tự quản nào.
 • (h) "Tài liệu" có nghĩa là bất kỳ tài liệu chào bán, bảng điều khoản, dữ liệu thị trường, báo cáo nghiên cứu, tài liệu sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp thông qua Nền tảng.
 • (i) "Thông tin cá nhân" đề cập đến thông tin do Người dùng cung cấp mà từ đó có thể xác định trực tiếp hoặc gián tiếp danh tính của Người dùng đó.
 • (j) "Chính sách bảo mật" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện bổ sung quy định việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của mỗi Người dùng, như được nêu tại đây [link]. Mỗi Người dùng phải đọc và đồng ý với Chính sách bảo mật để sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web.
 • (k) "Thông báo dịch vụ" là các thông báo một chiều từ Công ty (có thể bao gồm các thông báo liên quan đến bảo mật) qua tin nhắn văn bản hoặc email và, nếu có thể, thông báo đẩy thông qua Trang web. Những thông báo này được gửi cho Người dùng liên quan đến một số thông tin hoặc sự kiện nhất định liên quan đến tài khoản mà Người dùng có quyền truy cập thông qua Nền tảng.
 • (l) "Nhà cung cấp dịch vụ tài chính bên thứ ba" là bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp tài khoản giao dịch, trao đổi fiat-crypto hoặc dịch vụ tài chính khác có thể được đăng ký và truy cập thông qua Nền tảng.
 • (m) "Tài khoản bên thứ ba" có nghĩa là tài khoản dịch vụ tài chính riêng biệt mà Người dùng thiết lập với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện giao dịch.
 • (n) "Người dùng" có nghĩa là bất kỳ người nào đã đăng ký với Công ty để sử dụng Trang web và truy cập Nền tảng và bất kỳ Cá nhân được ủy quyền nào hành động thay mặt họ.
 • (o) "Chính sách xác minh người dùng" có nghĩa là chính sách và thủ tục biết khách hàng được Công ty áp dụng theo thời gian liên quan đến việc Người dùng truy cập Nền tảng.
 • (p) "Thông tin đăng nhập người dùng" có nghĩa là bộ thông tin nhận dạng người dùng, mật khẩu, số nhận dạng cá nhân, mã thông báo và bất kỳ thông tin hoặc thiết bị nào khác được cung cấp cho Người dùng để truy cập Nền tảng.
Thay đổi

2.1 Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào để:

 • (a) sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi
 • (b) sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi Trang web và Nền tảng, bao gồm loại bỏ hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Nền tảng; hoặc
 • (c) áp dụng phí, lệ phí hoặc các điều kiện khác cho việc sử dụng Nền tảng hoặc các phần của nó (với thông báo hợp lý) (tất cả những điều trên được gọi là "Thay đổi").

2.2 Chúng tôi có thể thực hiện các Thay đổi đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (ngoại trừ như đã nêu trong mục (c) ở trên). Bất kỳ Thay đổi nào đối với Thỏa thuận này có thể được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn thông qua thông báo đẩy qua Trang web hoặc email đến địa chỉ email trong Tài khoản của bạn. Vì lý do này, bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên, cho phép Trang web nhận các thông báo đẩy đó, và giữ địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn cập nhật trong Tài khoản. Bạn chấp nhận bất kỳ Thay đổi nào nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Nền tảng sau khi những Thay đổi đó có hiệu lực.

Điều khoản nền tảng kỹ thuật số

3.1 Ứng dụng có thể được tải xuống từ một hoặc nhiều Nền tảng kỹ thuật số. Việc tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của Nền tảng kỹ thuật số áp dụng ("Điều khoản nền tảng kỹ thuật số"). Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này và Điều khoản nền tảng kỹ thuật số, thì các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3.2 Ứng dụng độc lập và không liên kết, liên quan, được tài trợ, xác nhận hoặc theo bất kỳ cách nào được liên kết với bất kỳ Nền tảng kỹ thuật số nào. Bạn và chúng tôi thừa nhận rằng Thỏa thuận này được ký kết giữa bạn và chúng tôi, và không phải với bất kỳ Nền tảng kỹ thuật số nào, và chúng tôi, không phải Nền tảng kỹ thuật số, chịu hoàn toàn trách nhiệm về Ứng dụng và nội dung của nó trong phạm vi được chỉ định trong Thỏa thuận này.

Yêu cầu về thiết bị mạng và nhà cung cấp

4.1 Bạn thừa nhận rằng thỏa thuận của bạn với nhà cung cấp mạng di động và Internet của bạn ("Nhà cung cấp mạng") sẽ áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn. Bạn thừa nhận rằng bạn có thể bị tính phí bởi Nhà cung cấp mạng cho dịch vụ dữ liệu khi sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web hoặc bất kỳ khoản phí nào khác của bên thứ ba có thể phát sinh và bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về các khoản phí đó. Nếu bạn không phải là người trả tiền cho thiết bị di động/Internet đang được sử dụng để truy cập Trang web, bạn sẽ được giả định là đã nhận được sự cho phép từ người trả tiền để sử dụng Trang web.

Điều kiện và đăng ký

5.1 Bạn phải ít nhất 18 tuổi để truy cập và sử dụng Trang web và Nền tảng. Bạn xác nhận thêm rằng bạn hoàn toàn có khả năng và đủ năng lực để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, đại diện và bảo đảm được nêu trong các Điều khoản này, và tuân thủ và tuân theo các Điều khoản này. Bạn phải đăng ký với Công ty để sử dụng Trang web và Nền tảng; bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký sử dụng Trang web và Nền tảng, và cập nhật thông tin đó.

5.2 Chúng tôi có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của bạn với Nền tảng. Chỉ những Người dùng có đăng ký được chúng tôi chấp thuận mới là khách hàng của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

6.1 Tất cả quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến Trang web và Nền tảng, bất kỳ thông tin nào được truyền bởi, đến hoặc qua Nền tảng và thông tin liên quan đến việc sử dụng Nền tảng sẽ vẫn thuộc về Công ty hoặc các bên cấp phép của Công ty. Không có nội dung nào trên Nền tảng sẽ được hiểu là cấp cho bất kỳ Người dùng nào bất kỳ giấy phép nào, ngoại trừ được nêu rõ ràng trong tài liệu này, về bất kỳ quyền sở hữu, quyền sở hữu và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, dù bằng cách ngăn cản, ngụ ý hoặc cách khác.

6.2 Nền tảng và Ứng dụng có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung, thông tin, báo giá, video, ảnh hoặc các tài liệu khác ("Nội dung của bên thứ ba") được cung cấp bởi các bên thứ ba nhất định ("Nhà cung cấp nội dung bên thứ ba"). Công ty không xác nhận hoặc khuyến nghị, và không chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác, hợp lệ hoặc đầy đủ của bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được cung cấp thông qua Trang web hoặc Nền tảng. Việc bạn sử dụng hoặc dựa vào Nội dung của bên thứ ba như vậy là hoàn toàn do rủi ro của bạn. Tất cả quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến Nội dung của bên thứ ba sẽ vẫn thuộc về Nhà cung cấp nội dung bên thứ ba áp dụng.

6.3 Với điều kiện bạn tuân thủ các Điều khoản này, bạn có thể tải xuống và truy cập Trang web trên một thiết bị di động duy nhất và truy cập Nền tảng bằng cách sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng được cấp phép hợp lệ. Tất cả các quyền khác trong Trang web được bảo lưu bởi Công ty. Trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt việc sử dụng và truy cập của bạn vào Trang web và Nền tảng ngay lập tức.

6.4 Bạn đồng ý không được:
 • (a) sửa đổi, điều chỉnh, tái tạo, dịch hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của Trang web hoặc Nền tảng, hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào (bao gồm cả Nội dung của bên thứ ba) được cung cấp thông qua Trang web hoặc Nền tảng, hoặc bất kỳ phần nào của nó, hoặc cố gắng đảo ngược kỹ thuật, biên dịch, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Trang web hoặc Nền tảng.
 • (b) xóa bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu, chú thích, logo hoặc nhận dạng sản phẩm nào khỏi Trang web hoặc Nền tảng.
 • (c) giả mạo các trang web khác như Trang web của Công ty bằng cách sao chép "giao diện và cảm nhận" trực quan hoặc văn bản từ Trang web của Công ty hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, "cào" văn bản hoặc hình ảnh từ Trang web của Công ty hoặc các biểu ngữ và/hoặc liên kết văn bản do Công ty quản lý, tiếp thị tìm kiếm hoặc tất cả các chiến dịch trực tuyến và ngoại tuyến khác.
 • (d) chỉnh sửa, sửa đổi, lọc, cắt bớt hoặc thay đổi thứ tự của thông tin có trong bất kỳ phần nào của Trang web của Công ty, hoặc xóa bỏ, che khuất hoặc thu nhỏ bất kỳ phần nào của Trang web của Công ty theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của Công ty.
 • (e) sử dụng Trang web hoặc Nền tảng hoặc logo, thương hiệu hoặc tên thương hiệu của Công ty vì mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào.

6.5 Mỗi Người dùng ủy quyền cho Công ty sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào do Người dùng cung cấp hoặc được xử lý liên quan đến việc sử dụng Trang web và Nền tảng (ví dụ: Thông tin cá nhân, thông tin địa lý, thông tin thiết bị) trong bối cảnh và cho mục đích cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm trên Nền tảng và việc sử dụng an toàn Trang web và Nền tảng.

Tài khoản

7.1 Để sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng, bạn phải tạo một tài khoản với Nền tảng ("Tài khoản"). Tài khoản sẽ được sử dụng để ghi lại các Tài sản số khác nhau được bạn chuyển vào Nền tảng và thực hiện giao dịch trên Nền tảng. Tài khoản có thể được đăng ký bởi bất kỳ cá nhân nào trên 18 tuổi hoặc tổ chức bởi đại diện được ủy quyền hợp pháp, với điều kiện cá nhân và tổ chức đó đã đọc và hiểu Tuyên bố tiết lộ rủi ro, được đưa vào bằng cách tham chiếu và sẽ là một phần của Thỏa thuận này. Mỗi Người dùng chỉ được đăng ký một Tài khoản giao dịch trên Nền tảng. Việc đăng ký nhiều Tài khoản giao dịch sẽ vi phạm các Điều khoản này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các Điều khoản này và các Tài khoản liên quan.

7.2 Tài khoản không phải là tài khoản ngân hàng và các Tài sản số được giữ trong Tài khoản không phải là tiền gửi hoặc các sản phẩm tài chính khác. Ngoại trừ trường hợp được Nền tảng cho phép, không có lãi suất nào sẽ được trả cho bất kỳ khoản tiền hoặc Tài sản số nào trong Tài khoản của bạn, và tất cả Tài sản số được chúng tôi trực tiếp nắm giữ vì lợi ích của bạn không được bảo hiểm bởi bất kỳ Cơ quan chính phủ nào.

7.3 Bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản bằng cách chuyển Tài sản số từ tài khoản của bạn với bên thứ ba vào Tài khoản. Nền tảng không tính phí cho việc nạp tiền vào Tài khoản; tuy nhiên, các bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng của bạn, có thể tính phí giao dịch và các khoản phí khác. Tài sản số sẽ được chuyển đến địa chỉ của Nền tảng cho tài khoản tổng hợp người dùng. Sau đó, Nền tảng sẽ ghi có Tài khoản của bạn với số lượng Tài sản số đó trên sổ cái của Nền tảng.

7.4 Bạn có thể rút toàn bộ hoặc một phần Tài sản số dưới tên của bạn được ghi trên sổ cái của Nền tảng. Không có số lượng Tài sản số tối thiểu nào được yêu cầu để duy trì trạng thái Người dùng của bạn.

Tài sản số sẽ được chuyển từ tài khoản tổng hợp người dùng do Nền tảng nắm giữ đến địa chỉ Tài sản số cụ thể do bạn cung cấp. Việc rút tiền có thể mất đến ba (3) ngày để hoàn thành, với điều kiện các khoản rút tiền lớn hơn có thể mất đến ba mươi (30) ngày để hoàn thành và bất kỳ khoản rút tiền nào có thể bị trì hoãn nếu cần thiết để tuân thủ Luật hiện hành và/hoặc Chính sách xác minh người dùng của Nền tảng.

Giao dịch

8.1 Nền tảng là một thị trường cho phép bạn đặt lệnh và tạo điều kiện cho việc khớp lệnh và thanh toán việc mua hoặc bán Tài sản số hoặc các sản phẩm phái sinh của nó với các Người dùng khác. Nền tảng chỉ đơn giản là khớp các lệnh mua và bán do Người dùng đưa ra và hỗ trợ Người dùng thực hiện ý định của họ như được thể hiện thông qua các lệnh. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Thỏa thuận này, Công ty và Nền tảng không hành động như một bên chính trong hoặc các bên tham gia khác trong các giao dịch đó. Cả Công ty và Nền tảng đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào giữa hoặc giữa các Người dùng liên quan đến bất kỳ giao dịch nào.

8.2 Các Lệnh khớp được tự động ghép đôi bởi Nền tảng thông qua phần mềm và mô hình độc quyền của nó, và Nền tảng sẽ thông báo cho các Người dùng tương ứng rằng lệnh đã được thực hiện. Khi có sự khớp lệnh, lệnh được thực hiện và thanh toán ngay lập tức. BẠN CHỈ NÊN ĐẶT LỆNH NẾU BẠN HOÀN TOÀN CÓ Ý ĐỊNH HOÀN THÀNH GIAO DỊCH. Bạn có quyền dừng một lệnh đã được ủy quyền trước bằng cách khởi tạo thủ tục thông qua Tài khoản của bạn để thực hiện việc đóng lệnh mở đó.

8.3 Trừ khi được Nền tảng cho phép khác đi, bạn chỉ có thể bán số lượng Tài sản số không vượt quá tổng số lượng Tài sản số được giữ trong Tài khoản của bạn và được ghi trong sổ cái Nền tảng, cộng với Phí giao dịch áp dụng (như được định nghĩa dưới đây). Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để bán nhiều Tài sản số hơn số lượng mà Nền tảng ghi nhận tồn tại trong Tài khoản của bạn sau khi trừ đi Phí giao dịch áp dụng sẽ dẫn đến giao dịch không thành công và có thể là cơ sở để chấm dứt Tài khoản.

8.4 Bạn thừa nhận rằng có thể không thể hủy hoặc sửa đổi một lệnh trong mọi trường hợp, ngay cả trước khi lệnh được khớp hoặc thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng một lệnh được sửa đổi hoặc hủy bỏ và bạn hiểu và đồng ý rằng, nếu lệnh không thể bị hủy hoặc sửa đổi, bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ việc thực hiện lệnh gốc nào. Bạn cũng thừa nhận rằng các nỗ lực để sửa đổi hoặc hủy bỏ và thay thế một lệnh có thể dẫn đến việc thực hiện quá mức hoặc thực hiện các lệnh trùng lặp, và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các lần thực hiện đó.

8.5 Bạn sẽ được coi là đã đưa ra lệnh thông qua Nền tảng khi chúng tôi xác nhận các lệnh đó thông qua Nền tảng hoặc bằng các phương tiện khác mà chúng tôi có thể xác định (cho dù bạn thực sự nhận được hoặc biết về việc xác nhận đó hay không). Bạn hiểu rằng Nền tảng cung cấp khả năng hiển thị trạng thái thời gian thực của tất cả các lệnh mở và hướng dẫn đang chờ xử lý của bạn. Bạn cũng hiểu rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các lệnh mở và hướng dẫn đang chờ xử lý của mình trong thời gian thực cho đến khi Nền tảng xác nhận việc thực hiện, hủy bỏ hoặc từ chối đầy đủ các lệnh hoặc hướng dẫn đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nếu bạn không làm như vậy. Trong trường hợp bạn không ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ lỗi nào trong việc xác nhận thời gian thực về trạng thái của bất kỳ lệnh mở hoặc hướng dẫn đang chờ xử lý nào của bạn, bao gồm cả việc Nền tảng không xác nhận kịp thời việc nhận lệnh sau khi bạn truyền lệnh đó, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện theo quyết định thiện chí yêu cầu bạn chấp nhận giao dịch hoặc loại bỏ giao dịch khỏi Tài khoản của bạn với lợi ích hoặc thua lỗ duy nhất của bạn. Trong một số trường hợp, và theo quyết định duy nhất của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu xác nhận thứ cấp bằng điện tử, bằng lời nói, bằng văn bản hoặc hình thức khác trước khi hành động nếu hoạt động Tài khoản của bạn nằm ngoài phạm vi hoạt động bình thường của nó.

8.6 Các lệnh của bạn sẽ phải tuân theo các giới hạn giao dịch mà chúng tôi có thể thiết lập, sửa đổi và thông báo cho bạn theo thời gian.

8.7 Theo Mục 8.10, một khi lệnh đã được thực hiện, giao dịch có thể không thể đảo ngược.

8.8 Bạn thừa nhận rằng, do các hạn chế kỹ thuật và khác, giá của Tài sản số hiển thị trên Trang web có thể bị trễ và do đó không phản ánh giá trị thị trường trực tiếp, hiện tại của tài sản số đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng các giá được hiển thị trên Trang web kiểm soát giá trị Tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Nền tảng và Trang web.

8.9 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng không thể và không đảm bảo rằng bất kỳ Lệnh nào được đặt thông qua Nền tảng sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất đã đăng.

8.10 Trong trường hợp không có sự đồng ý của các bên liên quan, chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa các giao dịch trong các trường hợp sau:

 • (a) giao dịch là kết quả của sự gián đoạn hoặc trục trặc có thể xác định được của hệ thống thực hiện, thanh toán hoặc truyền thông.
 • (b) giao dịch mà Công ty, theo quyết định riêng của mình, tin rằng là gian lận, thao túng hoặc gây rối cho các Người dùng khác hoặc Nền tảng.
 • (c) giao dịch được thực hiện bởi bất kỳ Tài khoản nào đã bị hack bởi người dùng không được ủy quyền và chúng tôi xác định một cách thiện chí rằng việc hủy bỏ các giao dịch sẽ là vì lợi ích tốt nhất của Người dùng hoặc Nền tảng.
 • (d) Công ty tin rằng theo quyết định riêng của mình rằng Tài khoản của bạn hoặc các hoạt động giao dịch trong đó vi phạm các Điều khoản này.
Tài khoản bên thứ ba

9.1 Bạn có thể được cung cấp khả năng đăng ký và thiết lập Tài khoản bên thứ ba với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Tài khoản bên thứ ba đó sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện và chính sách do Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thiết lập cho Tài khoản bên thứ ba đó ("Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba").

9.2 Bạn nên đọc kỹ Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trước khi mở Tài khoản bên thứ ba với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bạn không nên đăng ký và mở Tài khoản bên thứ ba với họ. Tất cả các giao dịch và giao dịch khác được thực hiện thông qua Tài khoản bên thứ ba sẽ tuân theo Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Ngoài ra, bạn hiểu và đồng ý rằng:

 • (a) Công ty sẽ chỉ đóng vai trò là quản trị viên nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các Tài khoản bên thứ ba. Do đó, Công ty có thể thu thập Thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn thay mặt cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong quá trình mở Tài khoản bên thứ ba và cung cấp Nền tảng cho các giao dịch được thực hiện thông qua Tài khoản bên thứ ba. Thông tin cá nhân đó sẽ được Công ty xử lý theo Chính sách bảo mật của mình và sẽ được chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ xử lý Thông tin cá nhân đó theo chính sách bảo mật riêng của họ.
 • (b) Công ty không cung cấp Tài khoản bên thứ ba đó cho bạn và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Tài khoản bên thứ ba đó hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Tài khoản bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba liên quan đến các Tài khoản bên thứ ba, Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoặc việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch do bạn hoặc Cá nhân được ủy quyền của bạn thực hiện liên quan đến Tài khoản bên thứ ba của bạn. Tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến các hoạt động giao dịch hoặc dịch vụ khác liên quan đến các Tài khoản bên thứ ba mà bạn gửi cho chúng tôi sẽ được Công ty chuyển đến Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
Phí

10.1 Không có phí để tải xuống Ứng dụng và đăng ký làm Người dùng, nhưng chúng tôi có thể tính phí cho một số mua hàng trong ứng dụng và các tính năng khác mà chúng tôi có thể chỉ định theo thời gian.

10.2 Để đổi lấy quyền truy cập vào Nền tảng và các Dịch vụ, bạn đồng ý trả phí cho mỗi giao dịch đã thanh toán do bạn khởi tạo (phí đó gọi là "Phí giao dịch"). Phí giao dịch hiện tại có thể được tìm thấy trên Trang web sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc tăng Phí giao dịch vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian. Bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc tăng như vậy sẽ có hiệu lực khi đăng những thay đổi, sửa đổi hoặc tăng đó trên Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, sửa đổi hoặc tăng đã đăng, bạn nên ngừng sử dụng Tài khoản như được quy định ở đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tài khoản sau khi đăng Phí giao dịch đã sửa đổi như được đăng trên Trang web sẽ cấu thành việc chấp nhận tất cả các thay đổi hoặc sửa đổi đó.

10.3 Phí giao dịch được trả bởi các bên giao dịch trong bất kỳ giao dịch nhất định nào. Các bên giao dịch sẽ mỗi bên bị tính một khoản phí bằng USDT/USDC hoặc các loại tiền tệ khác theo thời gian được chúng tôi chấp thuận. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào do bên thứ ba áp đặt liên quan đến việc chuyển Tài sản số vào Tài khoản của bạn trên Nền tảng. Nền tảng tính phí để chuyển Tài sản số từ Tài khoản của bạn.

10.4 Nếu bạn tin rằng bạn đã bị tính Phí giao dịch sai, bạn phải thông báo ngay cho Nền tảng về lỗi đó, cùng với bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến giao dịch. Nếu bạn không nêu ra bất kỳ câu hỏi hoặc phản đối nào trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Phí giao dịch bị cáo buộc sai lầm đó xuất hiện lần đầu tiên trên bất kỳ bảng sao kê Tài khoản nào, khoản phí đó sẽ được coi là chấp nhận được bởi bạn cho mọi mục đích.

10.5 Bạn có thể bị tính phí giao dịch và các khoản phí khác liên quan đến Tài khoản bên thứ ba của bạn. Bất kỳ khoản phí nào như vậy đều được chỉ định trong Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ khoản phí hoặc chi phí hoặc lệ phí nào khác mà bạn có thể phải chịu liên quan đến Tài khoản bên thứ ba đó.

Nghĩa vụ truy cập của Người dùng

11.1 Công ty sẽ cấp một bộ Thông tin đăng nhập người dùng duy nhất cho mỗi Người dùng đã đăng ký sử dụng Trang web và Nền tảng. Thông tin đăng nhập người dùng đó chỉ cho phép Người dùng truy cập Tài khoản. Mỗi Người dùng phải nhanh chóng cung cấp xác nhận về việc nhận được Thông tin đăng nhập người dùng đó cho Công ty.

11.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin và dịch vụ do Nền tảng cung cấp không được cung cấp cho, và không được sử dụng bởi hoặc vì lợi ích của, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc cung cấp hoặc sử dụng đó sẽ trái với bất kỳ luật hiện hành nào, hoặc nơi chúng tôi không được ủy quyền cung cấp Nền tảng hoặc thông tin và dịch vụ đó. Chúng tôi cũng không cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho Người dùng ở một số khu vực tài phán bị loại trừ bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore, Canada, Vương quốc Anh, Triều Tiên, Cuba, Iran, các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine (hiện bao gồm các vùng Crimea, Donetsk và Luhansk), Syria, hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác mà chúng tôi có thể xác định theo thời gian để chấm dứt dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi ("Khu vực tài phán bị loại trừ"). Bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn trở thành cư dân ở bất kỳ Khu vực tài phán bị loại trừ nào hoặc biết về bất kỳ Người dùng nào đặt tại bất kỳ Khu vực tài phán bị loại trừ nào. Bạn hiểu và thừa nhận rằng nếu xác định được rằng bạn đã đưa ra thông tin sai lệch về vị trí hoặc nơi cư trú của bạn, Công ty bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào để tuân thủ hạn chế này hoặc để tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán liên quan, bao gồm chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào ngay lập tức và thanh lý bất kỳ vị thế mở nào. Chúng tôi cũng không cung cấp dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức trong Danh sách Công dân Đặc biệt Được Chỉ định hoặc Người bị Chặn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Danh sách Trừng phạt Tài chính Hợp nhất của EU hoặc Danh sách Trừng phạt của Vương quốc Anh, hoặc bất kỳ tổ chức nào được sở hữu hoặc kiểm soát (50 phần trăm trở lên) bởi một cá nhân hoặc tổ chức trong các danh sách đó (sau đây gọi là "Các bên bị cấm"), hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến hoặc có lợi cho Các bên bị cấm. Bạn hiểu rằng Công ty bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào để tuân thủ hạn chế này hoặc để tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán liên quan, bao gồm chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào ngay lập tức và thanh lý bất kỳ vị thế mở nào.

11.3 Mỗi Người dùng phải:
 • (a) Giữ Thông tin đăng nhập người dùng của họ hoàn toàn bí mật và không chia sẻ chúng với bất kỳ người nào khác cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, khởi tạo hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào liên quan đến Tài khoản. Hơn nữa, Người dùng không được tiết lộ Thông tin đăng nhập người dùng của mình theo cách có thể nhận ra cho bên thứ ba trên bất kỳ thiết bị nào (ví dụ: bằng cách viết xuống hoặc ghi lại Thông tin đăng nhập người dùng mà không che giấu chúng)
 • (b) thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bảo mật tất cả hồ sơ liên quan đến Thông tin đăng nhập người dùng của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, giữ các hồ sơ đó ở một vị trí an toàn hoặc vật lý chỉ có thể truy cập hoặc biết đến bởi Người dùng và giữ các hồ sơ đó ở nơi mà các hồ sơ đó không có khả năng bị truy cập bởi một bên thứ ba.
 • (c) thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để tuân theo các hướng dẫn bảo mật do Công ty cung cấp và bảo vệ an ninh, ngăn chặn sự can thiệp hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào khác đối với Thông tin đăng nhập người dùng, Trang web hoặc Nền tảng, bao gồm các biện pháp bảo mật được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • (d) thông báo cho Công ty ngay lập tức thông qua bất kỳ kênh nào do Công ty quy định trong trường hợp:
  • (i) mất Thông tin đăng nhập người dùng của bạn
  • (ii) Thông tin đăng nhập người dùng của bạn đã bị tiết lộ cho bên thứ ba hoặc bị xâm phạm
  • (iii) bạn có lý do nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Thông tin đăng nhập người dùng của bạn
  • (e) tạo mật khẩu mạnh (ví dụ: sử dụng kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt, và không sử dụng thông tin cá nhân dễ tiếp cận) và PIN mạnh (ví dụ: bằng cách không sử dụng các số liên tiếp hoặc dựa trên ID hợp đồng của Người dùng, ngày sinh, số điện thoại, số nhận dạng, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân dễ tiếp cận nào khác).

11.4 Khi Nền tảng được truy cập bằng cách nhập chính xác Thông tin đăng nhập người dùng hoặc thông qua Ứng dụng, Người dùng liên quan sẽ được coi là đã truy cập Nền tảng. Bạn sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các hành động thông qua việc truy cập đó bởi một Cá nhân được ủy quyền được phép truy cập Nền tảng thay mặt bạn. Công ty sẽ không bị buộc phải điều tra hoặc thực hiện bất kỳ bước nào khác để xác minh danh tính của bất kỳ Người dùng hoặc Cá nhân được ủy quyền nào. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do ai đó khác sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng hoặc Tài khoản của bạn, cho dù có hay không có sự hiểu biết của bạn. Sau khi nhận được thông báo theo Mục 11.3(d), Công ty sẽ vô hiệu hóa Thông tin đăng nhập người dùng liên quan và chặn quyền truy cập vào Nền tảng hoặc Trang web càng sớm càng tốt một cách hợp lý.

11.5 Mỗi Người dùng phải bảo mật tất cả các thiết bị hoặc hệ thống của họ được sử dụng để truy cập Nền tảng (ví dụ: Ứng dụng), bao gồm, nhưng không giới hạn, cài đặt và cập nhật thường xuyên trình duyệt, bản vá lỗi bảo mật, phần mềm chống virus, chống phần mềm độc hại và tường lửa trong các thiết bị hoặc hệ thống đó. Mỗi Người dùng cũng phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn, quy trình và chỉ dẫn liên quan đến Nền tảng, Trang web và Thông tin đăng nhập người dùng như được Công ty thông báo theo thời gian, bao gồm, nhưng không giới hạn, các biện pháp quản lý rủi ro và các biện pháp khác được thông báo tại trang đăng nhập Nền tảng.

Các hành vi bị cấm

12.1 Bạn chỉ được sử dụng Trang web hoặc Nền tảng tuân thủ các Điều khoản này, chỉ cho Tài khoản của riêng bạn hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn. Bạn không được bán, cho thuê hoặc cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc Nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba nào, cũng không được hoạt động như một văn phòng dịch vụ hoặc sử dụng Trang web hoặc Nền tảng thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào.

12.2 Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Nền tảng theo bất kỳ cách nào, cung cấp bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào, hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào khi sử dụng Trang web hoặc Nền tảng mà:

 • (a) bất hợp pháp, phi pháp hoặc không được ủy quyền
 • (b) phỉ báng bất kỳ người nào khác
 • (c) khiêu dâm, gợi dục hoặc xúc phạm
 • (d) quảng cáo hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc doanh nghiệp nào khác
 • (e) có khả năng quấy rối, làm phiền, làm xấu hổ, gây báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác
 • (f) có khả năng gây rối loạn Nền tảng theo bất kỳ cách nào; hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tình dục hoặc tuổi tác
 • (g) vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào khác
 • (h) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Nền tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách "hack" hoặc làm xấu bất kỳ phần nào của Nền tảng
 • (i) vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc thay đổi chức năng hoặc giao diện của Nền tảng
 • (j) "đóng khung" hoặc "phản chiếu" bất kỳ phần nào của Nền tảng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi
 • (k) sử dụng bất kỳ robot, spider, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web, hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để tải xuống, truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu", "cào", "thu hoạch" hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của Nền tảng hoặc nội dung của nó;
 • (l) thu thập hoặc thu thập thông tin về người dùng khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ
 • (m) gửi quảng cáo, spam, hoặc thư chuỗi không được yêu cầu hoặc không được phép đến người dùng khác của Nền tảng
 • (n) trừ khi được Công ty cho phép bằng văn bản, mở nhiều tài khoản trừ khi được Nền tảng cho phép rõ ràng
 • (o) tiến hành giao dịch thường xuyên, chuyên sâu với hoặc không có phần mềm hoặc công cụ giao dịch không được Nền tảng ủy quyền
 • (p) truyền bất kỳ nội dung nào chứa virus phần mềm, hoặc mã máy tính, tệp hoặc chương trình có hại khác
 • (q) ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bạo lực hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào
Bảo mật

13.1 Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ, dịch vụ hoặc biện pháp xác thực hoặc xác minh mà chúng tôi cho là mong muốn hoặc phù hợp. Các biện pháp đó có thể bao gồm xác thực đa yếu tố hoặc sử dụng Thông tin sinh trắc học để truy cập Ứng dụng và Nền tảng. Không thể đảm bảo rằng các công nghệ xác thực, dịch vụ hoặc biện pháp đó sẽ hoàn toàn an toàn, đầy đủ hoặc thành công để ngăn chặn truy cập trái phép vào hoặc sử dụng Nền tảng hoặc Tài khoản ALINIEX của bạn, hoặc hack hoặc trộm cắp danh tính.

13.2 Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào Ứng dụng và Nền tảng bằng cách sử dụng thiết bị di động bằng cách sử dụng Xác thực sinh trắc học. Người dùng thừa nhận rằng bằng cách kích hoạt Xác thực sinh trắc học cho Nền tảng, các bên thứ ba không được phép có thể truy cập vào Nền tảng mà không cần nhập Thông tin đăng nhập người dùng và truy vấn thông tin ngân hàng. Người dùng thừa nhận và chấp nhận các rủi ro và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng Nền tảng kết hợp với Xác thực sinh trắc học, và đặc biệt là rủi ro các bên thứ ba truy vấn thông tin Tài khoản giao dịch của họ. Bằng cách chọn sử dụng Xác thực sinh trắc học trên thiết bị di động của Người dùng, Người dùng đồng ý với việc thu thập và sử dụng Thông tin sinh trắc học đó để cung cấp quyền truy cập vào Ứng dụng và Nền tảng theo các Điều khoản này và Chính sách bảo mật. Người dùng cũng đang dựa vào chức năng do phần cứng và hệ điều hành trên thiết bị di động cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trục trặc, lỗi, không chính xác hoặc truy cập trái phép nào vào Thông tin sinh trắc học của Người dùng.

13.3 Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ an ninh và bảo mật của Nền tảng và Thông tin cá nhân của bạn theo luật hiện hành, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh của tất cả các truyền tải hoặc bất kỳ mạng hoặc hệ thống nào mà Thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản hoặc giao dịch của bạn được lưu trữ hoặc xử lý. Trong phạm vi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi biết được. Trong trường hợp bạn nhận được thông báo như vậy, bạn có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn được nêu trong thông báo, bao gồm việc thay đổi ngay lập tức Thông tin đăng nhập người dùng của bạn và các bước khác để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản hoặc Thông tin cá nhân của bạn.

Cá nhân được ủy quyền

14.1 Mỗi Người dùng và Cá nhân được ủy quyền thừa nhận rằng họ đã nhận và chấp nhận các Điều khoản này. Khi đăng ký cho bất kỳ Cá nhân được ủy quyền nào để nhận quyền truy cập vào Nền tảng và Tài khoản thay mặt họ, Người dùng thừa nhận và đại diện rằng Cá nhân được ủy quyền được ủy quyền hợp pháp để (i) truy cập và sử dụng Nền tảng thay mặt Người dùng và, nếu có thể, thực hiện các quyền lực tương tự được Người dùng ủy quyền cho Cá nhân được ủy quyền theo bất kỳ giấy ủy quyền cơ bản nào trong phạm vi kỹ thuật khả thi và các dịch vụ được cung cấp theo Nền tảng tương tự với các dịch vụ mà Người dùng có thể sử dụng thông qua các kênh khác; (ii) chấp nhận bất kỳ Thay đổi nào đối với các Điều khoản này thay mặt Người dùng; và (iii) đăng ký hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Nền tảng yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký riêng biệt.

14.2 Mỗi Người dùng phải đảm bảo rằng mỗi Cá nhân được ủy quyền hành động thay mặt họ được thông báo và đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này và, nếu có thể, các Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các hành động hoặc thiếu sót hoặc không tuân thủ của Cá nhân được ủy quyền được chỉ định của bạn trong việc truy cập và sử dụng Nền tảng và bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Tài khoản của bạn.

14.3 Mỗi Người dùng hoàn toàn bồi thường cho Công ty, và các công ty con và công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của Công ty đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, khiếu nại, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí pháp lý) và thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) vi phạm các Điều khoản này bởi Cá nhân được ủy quyền của họ; và (ii) bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào của Cá nhân được ủy quyền của họ đối với Công ty.

14.4 Bạn đại diện, cam kết và xác nhận rằng bạn đã có được sự đồng ý của Cá nhân được ủy quyền của bạn đối với việc thu thập, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và xử lý Thông tin cá nhân của Cá nhân được ủy quyền đó theo các Điều khoản này và Chính sách bảo mật.

Cung cấp tài liệu và thông tin

15.1 Bằng cách chọn sử dụng Nền tảng, mỗi Người dùng thừa nhận rằng:

 • (a) Công ty KHÔNG có bất kỳ nghĩa vụ nào phải đồng ý với yêu cầu của Người dùng để cung cấp Tài liệu về bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào
 • (b) bất kỳ Tài liệu nào, khi được cung cấp, chỉ được cung cấp cho Người dùng đó và không được phân phối thêm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

15.2 Bạn thừa nhận rằng cả Công ty và Nền tảng đều không phải là cố vấn đầu tư hoặc người được ủy thác của bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng không có Tài liệu nào chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp trên Nền tảng cấu thành khuyến nghị của chúng tôi rằng bạn nên tham gia vào bất kỳ giao dịch cụ thể nào hoặc rằng bất kỳ giao dịch cụ thể nào là phù hợp hoặc thích hợp cho bạn.

15.3 Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm xác minh, sửa chữa, hoàn thiện hoặc cập nhật bất kỳ Tài liệu nào được hiển thị trên Nền tảng. Tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu thị trường, báo giá, tin tức và nghiên cứu, có thể được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp thông tin độc lập với chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng Tài liệu sẽ chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật kịp thời. Bạn nên tiến hành nghiên cứu và phân tích thêm hoặc tham khảo ý kiến cố vấn đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bất kỳ việc sử dụng hoặc dựa vào tài liệu của bạn đều là rủi ro của chính bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những khó khăn kỹ thuật mà chúng tôi gặp phải liên quan đến việc truy cập Nền tảng.

15.4 Thông tin về số dư Tài sản số của bạn và trạng thái của Tài khoản có sẵn cho bạn ở định dạng điện tử để xem bất cứ lúc nào (tùy thuộc vào thời gian ngừng hoạt động) tại Trang web. Bạn có thể xem lại trực tuyến tất cả các giao dịch, bao gồm các lệnh đang chờ xử lý, vị thế, tiền gửi và rút tiền, đã diễn ra trong một năm trước đó hoặc khoảng thời gian khác mà Công ty có thể xác định theo thời gian. Bạn cũng có quyền nhận biên lai, vé giao dịch hoặc bằng chứng khác về giao dịch. Không có gì trong lịch sử giao dịch nên được coi là đánh giá. Bạn thừa nhận rằng đôi khi có thể xảy ra lỗi và những lỗi như vậy không ảnh hưởng đến phương tiện và kết quả thực tế của một giao dịch cụ thể. Bất kỳ giao dịch nào được liệt kê trong bảng sao kê hoặc thông tin liên lạc khác với bạn sẽ được coi và xử lý là được ủy quyền và chính xác, được phê duyệt và xác nhận bởi bạn trừ khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn về điều ngược lại trong vòng ba ngày lịch kể từ ngày thông tin liên lạc được gửi hoặc đăng trên Trang web.

15.5 Nội dung và thông tin hiển thị thông qua Nền tảng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có thể không đủ điều kiện để bán hoặc không có sẵn cho cư dân của một số quốc gia hoặc một số danh mục nhà đầu tư nhất định do hạn chế quy định.

Thông báo dịch vụ và thông báo khác

16.1 Việc sử dụng Thông báo dịch vụ liên quan đến việc giao tiếp thông qua các mạng truyền thông không an toàn. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hoặc số điện thoại đầy đủ và chính xác để cho phép chúng tôi gửi Thông báo dịch vụ cho bạn. Để đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả các thông tin liên lạc, bạn đồng ý giữ địa chỉ email của bạn cập nhật và thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào. Việc gửi bất kỳ thông tin liên lạc nào đến địa chỉ email trong hồ sơ được coi là hợp lệ. Nếu bất kỳ thông tin liên lạc qua email nào bị trả lại vì không thể gửi được, chúng tôi giữ quyền chặn quyền truy cập của bạn vào Nền tảng cho đến khi bạn cung cấp và xác nhận một địa chỉ email mới và hợp lệ. Khi bạn đã cung cấp nhiều địa chỉ email và số điện thoại cho chúng tôi, bạn phải chỉ định thông tin liên hệ ưu tiên của mình để nhận Thông báo dịch vụ. Khi tài khoản của bạn là tài khoản chung, bạn phải thông báo cho chúng tôi liệu Thông báo dịch vụ nên được gửi đến một chủ tài khoản cụ thể hay tất cả họ.

16.2 Bạn đồng ý chấp nhận thông báo về Ứng dụng, Nền tảng, Tài khoản của bạn và Điều khoản thông qua Thông báo dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các Thông báo dịch vụ đó sẽ cấu thành thông báo hiệu quả thay thế cho thông báo bằng văn bản, gửi qua đường bưu điện hoặc các hình thức thông báo khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

16.3 Bạn có trách nhiệm duy nhất trong việc giám sát tài khoản email hoặc số điện thoại áp dụng mà không cần thêm lời nhắc hoặc thông báo lặp lại từ Công ty. Bạn phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào Nền tảng.

16.4 Bạn giải phóng Công ty khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Thông báo dịch vụ, trong phạm vi được pháp luật cho phép. Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào rằng thông tin được cung cấp thông qua Thông báo dịch vụ là cập nhật, chính xác hoặc đầy đủ.

Thông tin cá nhân

17.1 Là một phần của Nền tảng, Thông tin cá nhân của Người dùng có thể được thu thập, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ hoặc xử lý theo cách khác bởi Công ty theo Chính sách bảo mật. Bạn nên đọc kỹ Chính sách bảo mật trước khi đăng ký và sử dụng Trang web và Nền tảng. Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo các Điều khoản này và Chính sách bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn, tiết lộ cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho mục đích cung cấp dịch vụ và thực hiện giao dịch liên quan đến Tài khoản.

17.2 Bạn đồng ý cung cấp Thông tin cá nhân đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý duy trì và cập nhật kịp thời Thông tin cá nhân để giữ cho nó đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ mọi lúc trong thời hạn của Thỏa thuận này.

17.3 Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về tất cả các thay đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thay đổi trong Thông tin cá nhân liên quan đến Nền tảng. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, hoặc nếu chúng tôi hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc tương lai của Nền tảng và Trang web bởi bạn, cũng như khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc chuyển bạn đến cơ quan thực thi pháp luật thích hợp để truy tố hình sự. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, bằng tiền hoặc cách khác, sau khi đình chỉ, chấm dứt hoặc không thể sử dụng Nền tảng hoặc Trang web của bạn.

17.4 Bạn phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu hợp lý nào của chúng tôi về thông tin, tài liệu và thỏa thuận liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nền tảng. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể báo cáo thông tin đó cho các cơ quan quản lý mà chúng tôi cho là cần thiết theo Chính sách bảo mật.

17.5 Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng các công nghệ theo dõi liên quan đến thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, nhà cung cấp mạng, nhà mạng di động, loại trình duyệt di động, dấu thời gian, múi giờ, thông tin về tốc độ, hướng, hướng và độ cao của thiết bị, hoặc thông tin nhận dạng thiết bị khác. Người dùng đồng ý với việc sử dụng các công nghệ theo dõi như vậy và thừa nhận rằng thông tin thu được, bao gồm Thông tin cá nhân, có thể được so khớp với thông tin công khai hoặc riêng tư mà Công ty hoặc bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào có thể truy cập. Người dùng cũng đồng ý rằng thông tin đó có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cung cấp và duy trì các công nghệ theo dõi và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí chính xác từ hoặc về thiết bị của bạn, có thể được biểu thị bằng tọa độ vĩ độ-kinh độ thu được thông qua công cụ GPS, dữ liệu WiFi, tam giác hóa tháp di động hoặc các kỹ thuật khác. Việc sử dụng thông tin đó của chúng tôi được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng Nền tảng

18.1 Nền tảng và Trang web, bao gồm tất cả nội dung (bao gồm cả Nội dung của bên thứ ba), tính năng và bất kỳ dịch vụ liên quan nào được cung cấp trên cơ sở "Nguyên trạng" và "Có sẵn" với rủi ro duy nhất của Người dùng và không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc Ứng dụng sẽ luôn có sẵn hoặc có thể truy cập được bởi Người dùng vào mọi lúc.

18.2 Việc sử dụng Nền tảng, do việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Trang web và các điểm tham chiếu liên quan với các bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp nền tảng phân phối, nhà cung cấp mạng, nhà sản xuất thiết bị) liên quan đến rủi ro, đặc biệt là:

 • (a) tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin khác và sự tồn tại của mối quan hệ của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các bên thứ ba
 • (b) sự cố hệ thống, hạn chế liên quan đến bảo mật và xóa bỏ trái phép các hạn chế sử dụng trên thiết bị cuối, và các rối loạn khác có thể làm cho việc sử dụng không thể thực hiện được
 • (c) lạm dụng do thao túng bởi phần mềm độc hại hoặc sử dụng trái phép, bao gồm cả trong trường hợp thiết bị của Người dùng được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Nền tảng bị mất hoặc bị đánh cắp.

Ngoài ra, bạn đã nhận, đọc và hiểu bất kỳ Tuyên bố tiết lộ rủi ro nào và hoàn toàn nhận thức về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và tiến hành giao dịch sử dụng Tài khoản.

18.3 Chúng tôi có quyền chặn hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng Trang web trên các thiết bị cuối nếu các tính năng bảo mật do hệ điều hành hoặc nhà sản xuất của thiết bị đó thiết kế mà Trang web được cài đặt trên đó đã bị sửa đổi bất kỳ lúc nào (ví dụ: thiết bị đã bị "jailbreak"). Do đó, chúng tôi không đảm bảo chức năng và hoạt động của Ứng dụng trên các thiết bị cuối đã bị sửa đổi theo cách này hoặc trên các thiết bị cuối cũ không còn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng Trang web hoặc truy cập Nền tảng.

18.4 TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN (DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC KHÁC) BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH, HOẶC TRUY CẬP KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI ĐỀU ĐƯỢC LOẠI TRỪ RÕ RÀNG ĐỐI VỚI TRANG WEB VÀ NỀN TẢNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

18.5 Không có đại diện hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, có thể được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trong Nền tảng.

18.6 Mỗi Người dùng thừa nhận và chấp nhận các rủi ro có thể phát sinh từ các giao dịch Internet được thực hiện thông qua các hệ thống mở có thể truy cập bởi bất kỳ ai và thừa nhận rằng mặc dù việc mã hóa dữ liệu, kết nối từ máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Người dùng đến Nền tảng qua Internet có thể bị quan sát được. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các máy chủ và phần cứng máy tính khác đặt tại bất kỳ khu vực tài phán nào trên toàn thế giới để cung cấp bất kỳ phần nào của Nền tảng.

18.7 Chúng tôi loại trừ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lỗi truyền, lỗi kỹ thuật, sự cố, gián đoạn kinh doanh hoặc can thiệp bất hợp pháp vào mạng truyền tải, hệ thống CNTT/máy tính của Người dùng hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả hệ thống trong lĩnh vực công cộng).

Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý

19.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Các bên được bồi thường không bị tổn hại khỏi và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại của bên thứ ba), hành động, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí tổn, hoặc yêu cầu, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc do (i) việc bạn (hoặc nếu bạn đang dưới quyền của người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, Cơ quan chính phủ, thì người khác đó) sử dụng, lạm dụng, hoặc không thể sử dụng Trang web, Nền tảng, bất kỳ Tài khoản nào trên Nền tảng, hoặc bất kỳ nội dung nào, bao gồm Nội dung của bên thứ ba có trong đó hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã cung cấp cho Nền tảng; hoặc (ii) việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm các tài liệu được đưa vào một cách rõ ràng vào các Điều khoản này hoặc Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bằng cách tham chiếu và tạo thành một phần của các Điều khoản này hoặc Điều khoản của Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

19.2 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, thư, hoặc các phương tiện thích hợp khác, về bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện nào như vậy, và hợp tác một cách hợp lý (với chi phí của bạn) trong việc bảo vệ khiếu nại hoặc vụ kiện đó. Chúng tôi bảo lưu quyền tham gia vào việc bảo vệ khiếu nại đó hoặc chọn luật sư riêng của chúng tôi, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy.

19.3 TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO (HÀNH VI SAI TRÁI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC KHÁC), CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, NỀN TẢNG, TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO, BẤT KỂ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI VỀ TỔN THẤT GIAO DỊCH, MẤT THÔNG TIN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC LỢI NHUẬN BỊ MẤT, TIẾT KIỆM BỊ MẤT, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỀN TẢNG, NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT HOẶC CÓ LÝ DO ĐỂ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NHƯ VẬY NẾU TUYÊN BỐ TỪ BỎ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN ĐƯỢC COI LÀ KHÔNG HỢP LỆ HOẶC KHÔNG CÓ HIỆU LỰC. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA MỘT SỐ BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

19.4 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ THIỆT HẠI MÀ BẠN PHẢI CHỊU, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG PHÍ CAO NHẤT MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG, HOẶC TRANG WEB, HOẶC 10.000 ĐÔ LA MỸ, TÙY THEO MỨC NÀO CAO HƠN.

19.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và thời gian được cung cấp để thực hiện các nghĩa vụ đó sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng với thời gian diễn ra các sự kiện đó. Các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, hỏa hoạn, cấm vận, bạo động dân sự, đình công, tranh chấp lao động, hỏng hóc thiết bị, sự cố ngân hàng, sự sụp đổ hoặc biến động của thị trường tiền điện tử, thất bại trong xử lý giao dịch thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão nhiệt đới hoặc thiên tai hoặc tai nạn khác, thiếu hụt lao động hoặc vật liệu, thiếu hụt vận chuyển, cơ sở vật chất, nhiên liệu, năng lượng, quy định hoặc hạn chế của chính phủ, hành động của cơ quan dân sự hoặc quân sự hoặc khủng bố, cắt cáp quang, điều kiện thời tiết, vi phạm hoặc thất bại của bên thứ ba, các vấn đề kỹ thuật, bao gồm hỏng hóc phần cứng và phần mềm và các trục trặc khác, gián đoạn hoặc thất bại của dịch vụ điện thoại, gián đoạn điện, gián đoạn Internet, virus, SPAM hoặc thất bại của bất kỳ máy tính, máy chủ hoặc phần mềm nào, gián đoạn do hành vi phá hoại, trộm cắp, mất điện dịch vụ điện thoại, mất điện, gián đoạn Internet, virus và hỏng hóc cơ học hoặc điện hoặc truyền thông.

Đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần

20.1 Quyền truy cập vào Nền tảng có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần vào bất kỳ lúc nào bởi Người dùng hoặc bởi chúng tôi theo các Điều khoản. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức và không cần thông báo quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Nền tảng của bất kỳ Người dùng nào nếu họ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này.

20.2 Chúng tôi có thể, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt, hoặc đưa ra cảnh báo cho bạn liên quan đến, Nền tảng hoặc Tài khoản, bao gồm việc chấm dứt Tài khoản (hoặc một số chức năng của nó như tải lên, nhận, gửi và/hoặc rút Tài sản số), nếu:

 • (a) chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc đáng mong muốn để bảo vệ an ninh của Tài khoản
 • (b) nếu bất kỳ giao dịch nào được thực hiện mà chúng tôi theo quyết định riêng của mình cho là (a) được thực hiện vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm các yêu cầu bảo mật của Tài khoản; hoặc (b) đáng ngờ, không được ủy quyền hoặc gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác
 • (c) nếu chúng tôi biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ Tài sản số hoặc tiền nào được giữ trong Tài khoản của bạn có thể liên quan đến tiền thu được từ tội phạm hoặc không được sở hữu hợp pháp bởi bạn
 • (d) khi xảy ra tình trạng vỡ nợ, thanh lý, giải thể, phá sản, quản lý, tiếp nhận hoặc giải tán của Người dùng, hoặc khi chúng tôi xem xét một cách hợp lý rằng có mối đe dọa về những điều trên liên quan đến bạn
 • (e) chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp
 • (f) chúng tôi tin rằng, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho bạn, Nền tảng hoặc những Người dùng khác của Nền tảng
 • (g) chúng tôi quyết định ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc tùy chọn nào do Nền tảng cung cấp, hoặc các phần của nó
 • (h) có sự thay đổi trong hoàn cảnh của bạn (bao gồm sự suy giảm hoặc thay đổi về tình hình tài chính của bạn) mà chúng tôi xem xét, theo quyết định riêng của mình, là quan trọng đối với việc tiếp tục Tài khoản
 • (i) chúng tôi được chỉ đạo như vậy bởi bất kỳ Cơ quan chính phủ nào
 • (j) chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành
 • (k) có sự kiện gây rối loạn thị trường kích hoạt việc tạm dừng giao dịch
 • (l) chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của mình rằng việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản, Nền tảng hoặc các Điều khoản là cần thiết.

20.3 Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về lý do hoặc cơ sở để đình chỉ, chấm dứt hoặc đóng băng Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tài sản số nào trong Tài khoản của bạn hoặc các hành động khác chúng tôi thực hiện liên quan đến Trang web, Tài khoản, hoặc Nền tảng.

20.4 Cả Công ty, Nền tảng và bất kỳ bên thứ ba nào hành động thay mặt họ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ việc đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào của Nền tảng theo Thỏa thuận này.

20.5 Bạn không được cố gắng lấy lại quyền truy cập vào Nền tảng nếu quyền truy cập của bạn bị chấm dứt bởi chúng tôi, cho dù sử dụng cùng tên người dùng hay khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

20.6 Nếu có bất kỳ giao dịch đang diễn ra nào trên Tài khoản phải tuân theo các thủ tục chấm dứt, Công ty sẽ có quyền thông báo cho đối tác giao dịch của bạn về việc chấm dứt được đề xuất.

20.7 Công ty duy trì quyền giám sát đầy đủ đối với tài sản, quỹ và dữ liệu/thông tin người dùng có thể được chuyển giao cho Cơ quan chính phủ trong trường hợp Tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt phát sinh từ điều tra gian lận, điều tra vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, Cá nhân được ủy quyền của bạn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về tổn thất hoặc thiệt hại phải chịu do sự chậm trễ, lỗi truyền, lỗi kỹ thuật hoặc khiếm khuyết, sự cố hoặc can thiệp bất hợp pháp vào thông tin được cung cấp và dịch vụ được cung cấp, hoặc bất kỳ thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc hoàn thành bất kỳ lệnh hoặc giao dịch nào sử dụng bất kỳ Tài khoản nào. Tương tự, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phải chịu do sự chậm trễ, lỗi kỹ thuật hoặc gián đoạn trong việc có sẵn Trang web, Nền tảng, hoặc bất kỳ Tài khoản nào (bao gồm cả công việc bảo trì cần thiết cho hệ thống của chúng tôi).

Hồ sơ kết luận

Việc tính toán và hồ sơ trong hệ thống của Công ty liên quan đến Nền tảng và bất kỳ Tài khoản nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, lịch sử giao dịch và số dư trên bất kỳ Tài khoản nào của bạn, sẽ là cuối cùng và kết luận và có tính ràng buộc đối với mỗi Người dùng cho tất cả các mục đích. Mỗi Người dùng đồng ý rằng các hồ sơ đó có thể được chấp nhận làm bằng chứng và cam kết từ bỏ bất kỳ quyền nào để thách thức hoặc tranh chấp khả năng chấp nhận, độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính xác thực của nội dung của các hồ sơ đó chỉ dựa trên cơ sở rằng các hồ sơ đó được tạo ra bởi hoặc là đầu ra của một hệ thống máy tính hoặc được đặt ra dưới dạng điện tử.

Tổng quát

Các Điều khoản này, bao gồm Chính sách bảo mật và các chính sách khác được đưa vào ở đây, cấu thành toàn bộ và là thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Công ty liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và hiểu biết trước đó hoặc đồng thời, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Các Điều khoản này không thể được thay đổi, từ bỏ hoặc sửa đổi ngoại trừ bởi Công ty như được quy định ở đây. Cả các Điều khoản này và bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc biện pháp khắc phục nào theo đây đều không thể được chuyển nhượng, chuyển giao, ủy quyền hoặc cấp phép phụ bởi bạn ngoại trừ có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, và bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng, chuyển giao, ủy quyền hoặc cấp phép phụ nào sẽ bị vô hiệu. Không có sự từ bỏ nào của bất kỳ bên nào đối với bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm mặc định nào theo đây sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm mặc định trước đó hoặc tiếp theo. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề mục nào có trong các Điều khoản này chỉ được đưa vào để thuận tiện và không định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong đó.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

22.1 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia sở tại xảy ra tranh chấp, không áp dụng các quy tắc xung đột pháp luật.

22.2 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Nền tảng, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được giải quyết cuối cùng theo Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo các Quy tắc nói trên.

22.3 Địa điểm trọng tài sẽ là quốc gia sở tại. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Anh.

22.4 Bất kỳ phán quyết trọng tài nào đều là cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với các bên. Các bên đồng ý tuân theo và thực hiện phán quyết trọng tài mà không được trì hoãn.

22.5 Bất kể có quy định nào khác trong các Điều khoản này, không có điều gì ngăn cản bất kỳ bên nào tìm kiếm các biện pháp khẩn cấp hoặc tạm thời từ tòa án có thẩm quyền.

22.6 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, các bên từ bỏ quyền kháng cáo hoặc xem xét lại bất kỳ phán quyết trọng tài nào trước bất kỳ tòa án hoặc cơ quan tài phán nào khác.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với Công ty liên quan đến các Điều khoản này, Trang web hoặc Nền tảng như sau: [email protected].