Các public endpoint của Aliniex

Ticker
http://aliniex.com/api/ticker/BTC-VND
http://aliniex.com/api/ticker

Rate limit

Chúng tôi đáp ứng 60 requests/phút.