Các public endpoint của Aliniex

Ticker
• API lấy giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất của 1 coin. GET: http://aliniex.com/api/ticker/BTC-VND
• API lấy giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất tất cả các coin. GET: http://aliniex.com/api/ticker

Rate limit

Chúng tôi đáp ứng 60 requests/phút.